ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരിടത്ത്

60 48

വ്രണിതനൊമ്പരങ്ങൾക്ക് മാധുര്യമുണ്ടെന്നും കാലത്തെ ആനയിക്കുന്നതിൽ അവ മുന്നിലാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടാത്ത ജനയിടങ്ങളിലൂടെ യുക്തിഭദ്രമായി മുന്നേറുന്നവരുടെ കഥിതശില്പങ്ങളുടെ സമാഹാരമായി ഈ കൃതിയെ മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്നു.

10 in stock

Author: പിയാർകെ ചേനം

വ്രണിതനൊമ്പരങ്ങൾക്ക് മാധുര്യമുണ്ടെന്നും കാലത്തെ ആനയിക്കുന്നതിൽ അവ മുന്നിലാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടാത്ത ജനയിടങ്ങളിലൂടെ യുക്തിഭദ്രമായി മുന്നേറുന്നവരുടെ കഥിതശില്പങ്ങളുടെ സമാഹാരമായി ഈ കൃതിയെ മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്നു. പ്രത്യാശയും കർമ്മനിരതയും കൈവെട്ടമായി കരുതുവാനും തൃഷ്ണയുടെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ ഹരിക്കേൻ ലാംപായി പ്രതിരോധിക്കാനും അവ ഊർജ്ജം പകരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരിടത്ത്”

Vendor Information