ഒരിടത്തൊരു സ്‌കൂളില്‍

90 72

വൈവിദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഓരോ അദ്ധ്യായവും സമ്മാനിക്കുന്നത്. മൊയ്തീനെഴുതിയ ക്ലാസ്‌റും കഥകളും അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു; ചിരിപ്പിക്കുന്നു; ചിലപ്പോള്‍ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളുടെ ചൂടില്‍ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു.

8 in stock

Author: എ കെ മൊയ്തീന്‍

വൈവിദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഓരോ അദ്ധ്യായവും സമ്മാനിക്കുന്നത്. മൊയ്തീനെഴുതിയ ക്ലാസ്‌റും കഥകളും അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു; ചിരിപ്പിക്കുന്നു; ചിലപ്പോള്‍ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളുടെ ചൂടില്‍ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരിടത്തൊരു സ്‌കൂളില്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!