ഓർമ ഒരു മഴക്കാലമാണ്

100 80
Logos Books

ധർമരാജ് മടപ്പള്ളിയുടെ ആദ്യ കഥാസമാഹാരം. ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ, ഇടം തേടുന്നവരുടെ ജീവിതഗന്ധിയായ കഥകൾ.

10 in stock

Author: ധർമരാജ് മടപ്പള്ളി

ധർമരാജ് മടപ്പള്ളിയുടെ ആദ്യ കഥാസമാഹാരം. ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ, ഇടം തേടുന്നവരുടെ ജീവിതഗന്ധിയായ കഥകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഓർമ ഒരു മഴക്കാലമാണ്”

Vendor Information

  • Store Name: Logos Books
  • Vendor: Logos Books
  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review