മലയാളിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇടംനേടിയ ഒരുകൂട്ടം സിനിമാഡയലോഗുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളെയും സിനിമാഡയലോഗുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കുള്ള ഉപഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ?”

Vendor Information