ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ

575 460

എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത നോവൽ.ഒരു ദേശത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന നോവലിന് 1980 ൽ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡും 1973 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡും ലഭിച്ചു.

3 in stock

എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത നോവൽ.ഒരു ദേശത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന നോവലിന് 1980 ൽ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡും 1973 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡും ലഭിച്ചു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ”

Vendor Information