ഒരു ഗാന്ധിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഓർമ്മകൾ

350 280

കെ. മാധവനെപ്പോലുള്ളവർ സ്വപ്നംകണ്ട കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപിടിച്ച ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഒരു വീർപ്പിന് നമ്മെ വായിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലളിതസുന്ദരമായ ആത്മകഥ.

9 in stock

Author: കെ മാധവൻ

സഖാവ്. കെ. മാധവനെപ്പോലുള്ളവർ സ്വപ്നംകണ്ട കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപിടിച്ച ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഒരു വീർപ്പിന് നമ്മെ വായിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലളിതസുന്ദരമായ ആത്മകഥ. മാധവേട്ടന്റെ സംഭവബഹുലമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതകഥ അറിയാത്തവരായി കുട്ടികളേ കാണൂ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ തലമുതിർന്ന ഒറ്റയാനായി അഗതികളുടെ മോചനത്തിനുവേണ്ടി സദാ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗാന്ധിയനായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മനുഷ്യസ്നേഹിയുടെ മാതൃക പൂർവാധികം പ്രസക്തമായിരിക്കുകയാണിന്ന്. – ഡോ. രാജൻ ഗുരുക്കൾ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു ഗാന്ധിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഓർമ്മകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!