ഒരു കവിയുടെ ഡയറി

80 64

വിഷയ സ്വീകരണത്തിലും പ്രതിപാദന രീതിയിലും ഏറെ നിറവാർന്ന രചനാസൗഭഗം പുലർത്തുന്ന ജീവിതചിന്തകളാണ് ഒരു കവിയുടെ ഡയറി.മനുഷ്യസ്നേഹിയായ വയലാർ സ്വന്തം മനസ്സിൽ ഉരുക്കിയെടുത്ത ആശയങ്ങളെ ഏറെ ലളിതമായി വായനക്കാർക്ക് മുന്നിൽ വരച്ചുകാട്ടുകയാണ്.ജനകീയപ്രശ്നങ്ങൾ രചനാ വിഷയമാകുമ്പോൾ മൂല്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനൊപ്പം വിശ്വാസങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും വിമർശിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

1 in stock

Author: വയലാര്‍ രാമവര്‍മ

വിഷയ സ്വീകരണത്തിലും പ്രതിപാദന രീതിയിലും ഏറെ നിറവാർന്ന രചനാസൗഭഗം പുലർത്തുന്ന ജീവിതചിന്തകളാണ് ഒരു കവിയുടെ ഡയറി.മനുഷ്യസ്നേഹിയായ വയലാർ സ്വന്തം മനസ്സിൽ ഉരുക്കിയെടുത്ത ആശയങ്ങളെ ഏറെ ലളിതമായി വായനക്കാർക്ക് മുന്നിൽ വരച്ചുകാട്ടുകയാണ്.ജനകീയപ്രശ്നങ്ങൾ രചനാ വിഷയമാകുമ്പോൾ മൂല്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനൊപ്പം വിശ്വാസങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും വിമർശിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു കവിയുടെ ഡയറി”

Vendor Information