ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും

150 120

മലയാള ബാലസാഹിത്യത്തിൽ എന്നും തിളങ്ങി നില്ക്കുന്ന രചനയാണ് ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും.

2 in stock

Author: ശ്രീകാന്ത് കോട്ടക്കല്‍

മലയാള ബാലസാഹിത്യത്തിൽ എന്നും തിളങ്ങി നില്ക്കുന്ന രചനയാണ് ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും.സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ചാനയിക്കുന്ന ഈ കഥയും ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇന്നും ഓരോ മനസ്സിലും ജീവിക്കുന്നു.കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനപ്രിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ ലളിതവും സുന്ദരവുമായ ആഖ്യാനരീതി കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും”

Vendor Information