ഒരു പ്രകൃതി നിരീക്ഷകന്റെ കഥകൾ

260 208
Insight Publica

പി. മൻതേയ്ഫിൽ മൃഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം നടത്തുന്നത് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്. ഒരു ജന്തുവിനെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വൃക്ഷലതാദികളുടെയും ജന്തുജാലങ്ങളുടെയും മണ്ണിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങളെയും പറ്റി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ജന്തുവിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.

6 in stock

Author: പി മൻതേയ്‌ഫിൽ

പി. മൻതേയ്ഫിൽ മൃഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം നടത്തുന്നത് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്. ഒരു ജന്തുവിനെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വൃക്ഷലതാദികളുടെയും ജന്തുജാലങ്ങളുടെയും മണ്ണിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങളെയും പറ്റി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ജന്തുവിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു പ്രകൃതി നിരീക്ഷകന്റെ കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!