ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ

310 248

കോഴിക്കോട്ടെ തെരുവിൽ കഴിയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നേർചിത്രം.ഹൃദയ സ്പർശിയായ വായനാനുഭവം നൽകുന്ന നോവൽ.

1 in stock

കോഴിക്കോട്ടെ തെരുവിൽ കഴിയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നേർചിത്രം.ഹൃദയ സ്പർശിയായ വായനാനുഭവം നൽകുന്ന നോവൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ”

Vendor Information