ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരും ഒരിലയും ഒരുമിച്ചു പൊഴിയുമ്പോൾ

60 48

വാക്കും വരയും ഒരേ പ്രതലത്തിൽ ഇഴ ചേർന്ന് നവ്യാനുഭവം പ്രദാനം ചെയുന്ന 19 കവിതകൾ.   

43 in stock

Author: ശ്രീകുമാർ കൃഷ്ണൻ

വാക്കും വരയും ഒരേ പ്രതലത്തിൽ ഇഴ ചേർന്ന് നവ്യാനുഭവം പ്രദാനം ചെയുന്ന 19 കവിതകൾ.   

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരും ഒരിലയും ഒരുമിച്ചു പൊഴിയുമ്പോൾ”

Vendor Information