പി.എസ്.സി നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന പതിനായിരം ചോദ്യങ്ങൾ

275 220

വർഷങ്ങളായി പി.എസ്.സി പരീക്ഷകൾക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും.പി.എസ്.സി പരീക്ഷക്ക്‌ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

വർഷങ്ങളായി പി.എസ്.സി പരീക്ഷകൾക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും.പി.എസ്.സി പരീക്ഷക്ക്‌ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പി.എസ്.സി നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന പതിനായിരം ചോദ്യങ്ങൾ”

Vendor Information