പാൽഞരമ്പ്

180 144

വാക്കിന്റെ തീവഴിയും മഴവഴിയും ഒത്തുചേരുന്ന കവിതകൾ.

Out stock

Out of stock

Author: റോസി തമ്പി

വാക്കിന്റെ തീവഴിയും മഴവഴിയും ഒത്തുചേരുന്ന കവിതകൾ. വർണത്തിന്റെ തീവഴിയും മഴവഴിയും ഒത്തുചേരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, ഇവയുടെ സമാന സങ്കരസ്വഭാവമുള്ള ആട്ടങ്ങൾ, പാട്ടുകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാൽഞരമ്പ്”

Vendor Information