പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്

120 96
Mythri Books

കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ മുന്നണിപ്പടയാളികളിലൊരാളായിരുന്നു പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമരോത്സുകവും ത്യാഗോജ്ജ്വലവുമായ പ്രവർത്തന ജീവിതത്തെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ടി. എച്ച്. പി. ചെന്താരശ്ശേരി

കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ മുന്നണിപ്പടയാളികളിലൊരാളായിരുന്നു പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. സാമൂഹ്യമായ വിലക്കുകളെയെല്ലാം ഭേദിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും ദലിതരുടെ സാമൂഹ്യമായ വിലക്കുകളെയെല്ലാം ഭേദിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും ദലിതരുടെ സാമൂഹ്യമായ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമരോത്സുകവും ത്യാഗോജ്ജ്വലവുമായ പ്രവർത്തന ജീവിതത്തെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്”

Vendor Information

  • Store Name: Mythri Books
  • Vendor: Mythri Books
  • Address:
  • No ratings found yet!