പാരിസ്ഥിതിക സ്ത്രീമുന്നേറ്റത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ

60 48
Mythri Books

പരിസ്ഥിതിയും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലും ഉടലെടുക്കുന്ന പാരസ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പരിസ്ഥിതി സ്ത്രീവാദം പിറവിയെടുക്കുന്നത്…

7 in stock

Author: ഡോ. ആശാലത. വി.

പരിസ്ഥിതിയും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലും ഉടലെടുക്കുന്ന പാരസ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പരിസ്ഥിതി സ്ത്രീവാദം പിറവിയെടുക്കുന്നത്. സ്ത്രീ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന പച്ചപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ദുരിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെയാണ് ലക്‌ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. “പാരിസ്ഥിതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ” കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാരിസ്ഥിതിക സ്ത്രീമുന്നേറ്റത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Mythri Books
  • Vendor: Mythri Books
  • Address:
  • No ratings found yet!