പാടാത്ത പൈങ്കിളി

130 104

മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റായ മുട്ടത്തു വർക്കി എഴുതിയ നോവലാണു് പാടാത്ത പൈങ്കിളി.

Out stock

Out of stock

Author: മുട്ടത്തുവർക്കി

മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റായ മുട്ടത്തു വർക്കി എഴുതിയ നോവലാണു് പാടാത്ത പൈങ്കിളി. ഒരു പ്രണയകഥയാണിതു്. ഈ നോവൽ ശീർഷകത്തെ പിന്തുടർന്നാണു് പ്രണയപ്രതിപാദകമായ നോവലുകൾക്കു് പൈങ്കിളി നോവലുകൾ എന്ന പേരു് വന്നത.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാടാത്ത പൈങ്കിളി”

Vendor Information