പാവം GRAMMER

50 40
Insight Publica

ഈ പുസ്തകം ഗ്രാമറിന്റെ ചിരിയെക്കുറിച്ചാണ്. വ്യാകരണമെന്നത് ഒരു ദുര്‍വ്വാസാവാണെന്ന ധാരണയാണ് മിക്കവര്‍ക്കുമുള്ളത്. അതിനു മൃദുലഭാവങ്ങളുണ്ടെന്നും, അതിന് കവിതയുണ്ടെന്നും താഴ്മയായി ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ‘പാവം ഗ്രാമര്‍’ ചെയ്യുന്നത്.

7 in stock

Author: വി സുകുമാരന്‍

ഈ പുസ്തകം ഗ്രാമറിന്റെ ചിരിയെക്കുറിച്ചാണ്. വ്യാകരണമെന്നത് ഒരു ദുര്‍വ്വാസാവാണെന്ന ധാരണയാണ് മിക്കവര്‍ക്കുമുള്ളത്. അതിനു മൃദുലഭാവങ്ങളുണ്ടെന്നും, അതിന് കവിതയുണ്ടെന്നും താഴ്മയായി ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ‘പാവം ഗ്രാമര്‍’ ചെയ്യുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാവം GRAMMER”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!