പച്ചക്കറിക്കൃഷി

140 112

പച്ചക്കറികൾ ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ കൃഷിചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

8 in stock

Author: ഡോ കെ വി പീറ്റർ, ഡോ വി എസ് ദേവദാസ്, ഡോ പി ജി സദൻകുമാർ

പച്ചക്കറികൾ ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ കൃഷിചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പച്ചക്കറിക്കൃഷി”

Vendor Information