പച്ചയുടെ അമരകോശം

100 80

വൃക്ഷസസ്യലതാദികളുടെ ഔഷധീയ-പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സരളമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം.

10 in stock

Author: ഡോ.വേണുതോന്നയ്ക്കല്‍

നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചക്ക മുതൽ തൊടികളിൽ തനിയെ വളരുന്ന ദശപുഷ്പങ്ങൾ വരെയുള്ള മനുഷ്യോപകാരപ്രദമായ വൃക്ഷസസ്യലതാദികളുടെ ഔഷധീയ-പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സരളമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പച്ചയുടെ അമരകോശം”

Vendor Information