പദശുദ്ധി

300 240
Manorama Books

ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നോ? മലയാളത്തിൽ പതിവായി തെറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും അവയുടെ ശരിരൂപവും. തെറ്റില്ലാത്ത മലയാളം എഴുതാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വഴികാട്ടി.

10 in stock

Author: പി. പ്രകാശ്

ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നോ? മലയാളത്തിൽ പതിവായി തെറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും അവയുടെ ശരിരൂപവും. തെറ്റില്ലാത്ത മലയാളം എഴുതാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വഴികാട്ടി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പദശുദ്ധി”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!