പാഠാസൂത്രണം

65 52

പാഠാസൂത്രണത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക ഐടിത്തറ, വിവിധ പാഠാസൂത്രണ മാതൃകകൾ, പാഠാസൂത്രണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളും ഘടകങ്ങളൂം എന്നിവ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

7 in stock

Author: രവി ശങ്കർ എസ് നായർ

പാഠാസൂത്രണത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക ഐടിത്തറ, വിവിധ പാഠാസൂത്രണ മാതൃകകൾ, പാഠാസൂത്രണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളും ഘടകങ്ങളൂം എന്നിവ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലെ
ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകം. ബി എഡ്, ടി.ടി.സി വിദ്യാർഥികൾക്കെന്നപോലെ അധ്യാപകർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788176382953

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാഠാസൂത്രണം”

Vendor Information