പഠിക്കാന്‍ പഠിക്കാം

70 56

പഠിക്കാന്‍ പഠിച്ചാല്‍
പഠനം ആനന്ദമാകുന്നു
പഠിക്കാന്‍ പഠിക്കു!
പഠിച്ചു വളരൂ!

Out stock

Out of stock

Author: സുരേന്ദ്രൻ ചുനക്കര

മഹാനായ ഗുരു ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, പഠിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിജ്ഞാനം തേടിപ്പിടിക്കാനുള്ള വിരുത് നല്കുന്നു. അതോടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ വിജ്ഞാനം നേടുന്നു. വളരുന്നു. ഗുരുവായി മാറുന്നു!

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പഠിക്കാന്‍ പഠിക്കാം”

Vendor Information