മലയാള ബാലസാഹിത്യത്തിനു വളർച്ചയൊരുക്കിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് പദ്യമഞ്ജരി (1910 -12).മഹാകവി ഉള്ളൂർ പ്രസാധനം ചെയ്ത ആ പുസ്തകം ബാലപുസ്തകരംഗത്തിനുമാത്രമല്ല കവിതക്കും ദിശാസൂചിയായി പദ്യമഞ്ജരിയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പദ്യമഞ്ജരി”

Vendor Information