പലഹാരങ്ങൾ

80 64

പലഹാരങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരുമില്ല, മധുരമുള്ളതായാലും ഇല്ലാത്തതായാലും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏവരും ഈ ഗ്രന്ഥം സ്വന്തമാക്കും. വിവിധതരം ഹല്‍വകള്‍, അപ്പങ്ങള്‍, മുറുക്കുകള്‍, ബജികള്‍, കബാബുകള്‍, കേസരികള്‍ തുടങ്ങി 150 ഓളം പലഹാരങ്ങളുടെ പാചകവിധികള്‍.വീട്ടമ്മമാര്‍ക്ക് നാലുമണിപ്പലഹാരങ്ങള്‍ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു സഹായിയാണിത്. ദീര്‍ഘകാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന നിരവധി വിഭവങ്ങള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: ഇന്ദു നാരായണ്‍

പലഹാരങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരുമില്ല, മധുരമുള്ളതായാലും ഇല്ലാത്തതായാലും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏവരും ഈ ഗ്രന്ഥം സ്വന്തമാക്കും. വിവിധതരം ഹല്‍വകള്‍, അപ്പങ്ങള്‍, മുറുക്കുകള്‍, ബജികള്‍, കബാബുകള്‍, കേസരികള്‍ തുടങ്ങി 150 ഓളം പലഹാരങ്ങളുടെ പാചകവിധികള്‍.വീട്ടമ്മമാര്‍ക്ക് നാലുമണിപ്പലഹാരങ്ങള്‍ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു സഹായിയാണിത്. ദീര്‍ഘകാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന നിരവധി വിഭവങ്ങള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പലഹാരങ്ങൾ”

Vendor Information