പലായനങ്ങളിലെ മുതലകൾ

120 96
Logos Books

ഭാഷയിൽ ആഖ്യാനത്തിൽ മനുഷ്യചിത്രീകരണത്തിൽ അതിവൈകാരികതയില്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരന്തരം അനുഭവിക്കാനാവുന്ന പത്ത് കഥകളുടെസമുച്ചയമാണ് പലായനങ്ങളിലെ മുതലകൾ 

10 in stock

Author: ശ്രീകണ്ഠൻ കരിക്കകം

ഭാഷയിൽ ആഖ്യാനത്തിൽ മനുഷ്യചിത്രീകരണത്തിൽ അതിവൈകാരികതയില്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരന്തരം അനുഭവിക്കാനാവുന്ന പത്ത് കഥകളുടെസമുച്ചയമാണ് പലായനങ്ങളിലെ മുതലകൾ 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പലായനങ്ങളിലെ മുതലകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Logos Books
  • Vendor: Logos Books
  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review