പള്ളിക്കുന്ന്

195 156

ആത്മാനുഭവങ്ങളും സ്‌ഫോടനാത്മകമായ തുറന്നുപറച്ചിലുകളും അടങ്ങുന്ന പ്രശസ്തകഥാകൃത്ത് ടി. പത്മനാഭന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ലേഖനങ്ങള്‍. കഥ, കവിത, സംഗീതം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങി സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നടിക്കുന്ന മൂര്‍ച്ചയുള്ള വാക്കുകള്‍.

10 in stock

Author: ടി.പത്മനാഭൻ

ആത്മാനുഭവങ്ങളും സ്‌ഫോടനാത്മകമായ തുറന്നുപറച്ചിലുകളും അടങ്ങുന്ന പ്രശസ്തകഥാകൃത്ത് ടി. പത്മനാഭന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ലേഖനങ്ങള്‍. കഥ, കവിത, സംഗീതം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങി സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നടിക്കുന്ന മൂര്‍ച്ചയുള്ള വാക്കുകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പള്ളിക്കുന്ന്”

Vendor Information