പല്ലൊട്ടി മിഠായി

80 64
Poorna Eram

അനുഭൂതികളുടെ ഉമിനീരുറവളവിൽ നുണഞ്ഞുകൊണ്ടിനിയും ഒട്ടിയിരിക്കണമെന്നിങ്ങനെയങ്ങിനെ ഓർമ്മകളിടനെഞ്ചിൽ എന്ന ഋതുക്കൾ കഴിഞ്ഞാലും നാം വലുതായിത്തീർന്നാലും ഒത്തിരിമധുരം കിണിയണമതിനായ്‌ ഒത്തുരസിക്കേണം.

9 in stock

Author: രാജീവ് ആലുങ്കൽ

അനുഭൂതികളുടെ ഉമിനീരുറവളവിൽ നുണഞ്ഞുകൊണ്ടിനിയും ഒട്ടിയിരിക്കണമെന്നിങ്ങനെയങ്ങിനെ ഓർമ്മകളിടനെഞ്ചിൽ എന്ന ഋതുക്കൾ കഴിഞ്ഞാലും നാം വലുതായിത്തീർന്നാലും ഒത്തിരിമധുരം കിണിയണമതിനായ്‌ ഒത്തുരസിക്കേണം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പല്ലൊട്ടി മിഠായി”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!