പഞ്ചാംഗഗണിതം

100 80
Kairali Books

കുട്ടികൾക്ക് പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ബാലപാഠം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാനും ഈ പുസ്തകം സഹായിക്കും.  ജ്യോതിഷികൾ നിർബന്ധമായി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ട പുസ്തകം.

6 in stock

Author: ചങ്ങമ്പുഴ

കുട്ടികൾക്ക് പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ബാലപാഠം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാനും ഈ പുസ്തകം സഹായിക്കും.  ജ്യോതിഷികൾ നിർബന്ധമായി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ട പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പഞ്ചാംഗഗണിതം”

Vendor Information

  • Store Name: Kairali Books
  • Vendor: Kairali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!