പന്ത്രണ്ട് പുരാണകഥകൾ

75 60
Poorna Eram

മഹാവിഷ്ണു ഒരിക്കൽ ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ മുഖത്തുനോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോയി.കാരണമന്വേഷിച്ച ദേവിയോട് ഒന്ന് ചിരിക്കണമെന്ന് തോന്നി.അത്രതന്നെ എന്ന് ഒരൊഴുക്കൻ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു.ദേവിക്ക് ആ ചിരിയുമൊന്നും മറുപടിയും തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഭർത്താവ് തന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.കോപിഷ്ഠയായ ദേവി വിഷ്ണുവിനെ ശപിച്ചു.അങ്ങയുടെ തല അറ്റുപോകട്ടെ.

5 in stock

Author: ഗ്രേസി

മഹാവിഷ്ണു ഒരിക്കൽ ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ മുഖത്തുനോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോയി.കാരണമന്വേഷിച്ച ദേവിയോട് ഒന്ന് ചിരിക്കണമെന്ന് തോന്നി.അത്രതന്നെ എന്ന് ഒരൊഴുക്കൻ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു.ദേവിക്ക് ആ ചിരിയുമൊന്നും മറുപടിയും തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഭർത്താവ് തന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.കോപിഷ്ഠയായ ദേവി വിഷ്ണുവിനെ ശപിച്ചു.അങ്ങയുടെ തല അറ്റുപോകട്ടെ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പന്ത്രണ്ട് പുരാണകഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!