പരലോകവും പുനർജന്മവും

75 60

‘ഹൈന്ദവ സംഹിതകളെന്ന ആയിരമായിരം ദര്‍ശനങ്ങളുടെയും വീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാലിഡോസ്‌കോപ്പില്‍ നിന്ന് ഉജജ്വല പ്രകാശത്തോടെ തിളങ്ങുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള്‍ ആചാര്യ നരേന്ദ്രഭൂഷണ്‍ നമുക്ക് സുതാര്യതയോടെയും മിഴിവോടെയും വേര്‍തിരിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു.”

Out stock

Out of stock

Author: ആചാര്യ നരേന്ദ്രഭൂഷൺ

‘ഹൈന്ദവ സംഹിതകളെന്ന ആയിരമായിരം ദര്‍ശനങ്ങളുടെയും വീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാലിഡോസ്‌കോപ്പില്‍ നിന്ന് ഉജജ്വല പ്രകാശത്തോടെ തിളങ്ങുന്ന ഖണ്ഡങ്ങള്‍ ആചാര്യ നരേന്ദ്രഭൂഷണ്‍ നമുക്ക് സുതാര്യതയോടെയും മിഴിവോടെയും വേര്‍തിരിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു.”

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പരലോകവും പുനർജന്മവും”

Vendor Information