പരമഹംസർ പറഞ്ഞ കഥകൾ

325 260

ഒരു വലിയ തടിക്കഷണം ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കാം. ആ തടിക്കഷണത്തിന്റെ മുകളില്‍ കയറിയിരുന്നാല്‍ ഏതുലക്ഷ്യത്തിലുമെത്താം. എത്രപേര്‍ക്കു വേണമെങ്കിലും അതിനു മുകളില്‍ കയറിയിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. തടി വലിയതായതുകൊണ്ട് അതു മുങ്ങിപ്പോകുന്നേയില്ല……….

Out stock

Out of stock

Author: മനോജ്‌ മനയിൽ

ഒരു വലിയ തടിക്കഷണം ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കാം. ആ തടിക്കഷണത്തിന്റെ മുകളില്‍ കയറിയിരുന്നാല്‍ ഏതുലക്ഷ്യത്തിലുമെത്താം. എത്രപേര്‍ക്കു വേണമെങ്കിലും അതിനു മുകളില്‍ കയറിയിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. തടി വലിയതായതുകൊണ്ട് അതു മുങ്ങിപ്പോകുന്നേയില്ല. എന്നാല്‍ ഉള്ളു പൊള്ളയായ ഒരു തടിക്കഷണമാണെന്നിരിക്കട്ടെ, അതിനുമുകളില്‍ ഒരാള്‍ കയറിയാല്‍ തടിയും മുങ്ങും കയറിയിരുന്നവനും മുങ്ങിപ്പോകും

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

മനോജ്‌ മനയിൽ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പരമഹംസർ പറഞ്ഞ കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews