പരന്ന ഭൂമി – അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ

210 168

ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലുള്ള അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം സ്‌കൂൾ തലത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടും കേരളസമൂഹത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അപരിചിതവും അനാവശ്യവുമാണ്.

7 in stock

Author: വൈശാഖൻ തമ്പി

ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലുള്ള അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം സ്‌കൂൾ തലത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടും കേരളസമൂഹത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അപരിചിതവും അനാവശ്യവുമാണ്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789389445558

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പരന്ന ഭൂമി – അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ”

Vendor Information