പറന്നു പറന്ന് ചേക്കുട്ടിപ്പാവ

99 79

ചേക്കുട്ടിപ്പാവയുടെ കഥയിൽ കഥ മാത്രമല്ല, കാര്യവുമുണ്ട്. ചിരിമാത്രമല്ല, കണ്ണീർനനവുമുണ്ട്. അത് കാട്ടിത്തരും വഴിയിൽ വീണ്ടുമൊരു പ്രളയം വരാതിരിക്കാനുള്ള കരുതലുണ്ട്. പ്രളയശേഷം നാം എങ്ങനെയാവണമെന്ന വിവേകമുണ്ട്. പിറക്കാനിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി ഈ ഭൂമിയെ ബാക്കിവയ്ക്കാനുള്ള വിനയമുണ്ട്. നന്മയുടെ അണയാത്ത തിരിവെട്ടമുണ്ട്. ഇക്കഥ വായിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുമനസ്സുകളിലും ചിറകുവച്ച്, ജീവൻവച്ച് ഉയിർക്കാതിരിക്കില്ല ചേക്കുട്ടിപ്പാവയുടെ അതിജീവന പാഠങ്ങൾ.

Out stock

Out of stock

Author: വീരാൻകുട്ടി

ചേക്കുട്ടിപ്പാവയുടെ കഥയിൽ കഥ മാത്രമല്ല, കാര്യവുമുണ്ട്. ചിരിമാത്രമല്ല, കണ്ണീർനനവുമുണ്ട്. അത് കാട്ടിത്തരും വഴിയിൽ വീണ്ടുമൊരു പ്രളയം വരാതിരിക്കാനുള്ള കരുതലുണ്ട്. പ്രളയശേഷം നാം എങ്ങനെയാവണമെന്ന വിവേകമുണ്ട്. പിറക്കാനിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി ഈ ഭൂമിയെ ബാക്കിവയ്ക്കാനുള്ള വിനയമുണ്ട്. നന്മയുടെ അണയാത്ത തിരിവെട്ടമുണ്ട്. ഇക്കഥ വായിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ
കുഞ്ഞുമനസ്സുകളിലും ചിറകുവച്ച്, ജീവൻവച്ച് ഉയിർക്കാതിരിക്കില്ല ചേക്കുട്ടിപ്പാവയുടെ അതിജീവന പാഠങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

വീരാൻകുട്ടി

ISBN

9789352824717

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പറന്നു പറന്ന് ചേക്കുട്ടിപ്പാവ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews