പരീക്ഷണങ്ങൾ – ബഹിരാകാശം

30 24

സ്കൂൾ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഭാഗമായി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾ.

Out stock

Out of stock

Author: ദീപവിത ചതോപാദ്ധ്യായ

സ്കൂൾ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഭാഗമായി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പരീക്ഷണങ്ങൾ – ബഹിരാകാശം”

Vendor Information