പരേതാന്മാക്കളുടെ പുരാവൃത്തം

169 135
Insight Publica

പ്രമേയത്തിലെ വൈവിധ്യവും ആവിഷ്കരണത്തിലെ സൗന്ദര്യവും ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകളെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളും അരികു ജീവിതത്തിന്റെ വിഹ്വലതകളും അധികാരത്തിന്റെ കടന്നു കയറ്റങ്ങളും അതിന്റെ സ്വാഭാവികതയിൽ തന്നെ കഥയിൽ കണ്ണിചേർക്കുന്ന എഴുത്ത് രീതി.

10 in stock

Author: വി കെ സെബാസ്റ്റ്യൻ

പ്രമേയത്തിലെ വൈവിധ്യവും ആവിഷ്കരണത്തിലെ സൗന്ദര്യവും ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകളെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകളും അരികു ജീവിതത്തിന്റെ വിഹ്വലതകളും അധികാരത്തിന്റെ കടന്നു കയറ്റങ്ങളും അതിന്റെ സ്വാഭാവികതയിൽ തന്നെ കഥയിൽ കണ്ണിചേർക്കുന്ന എഴുത്ത് രീതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പരേതാന്മാക്കളുടെ പുരാവൃത്തം”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!