പരിണാമം സിദ്ധാന്തമല്ല, നിയമമാണ്

70 56

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ വഴികളും പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം സങ്കീര്‍ണ്ണശാസ്ത്ര തത്വങ്ങള്‍ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: കെ ബാബു ജോസഫ്

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ വഴികളും പുതിയ അന്വേഷണങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം സങ്കീര്‍ണ്ണശാസ്ത്ര തത്വങ്ങള്‍ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

കെ ബാബു ജോസഫ്

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പരിണാമം സിദ്ധാന്തമല്ല, നിയമമാണ്”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews