പാർലമെന്ററി സംവിധാനം

135 108

ഇന്ത്യയുടെ പാര്‍ലമെന്ററി സംവിധാനം വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരാധികാരിക ഗ്രന്ഥം. നമ്മുടെ പാര്‍ലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയുടെ മേന്മകള്‍ വിവരിക്കുന്നതോടൊപ്പം കോട്ടങ്ങളും എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട് പാര്‍ലമെന്റേറിയനും പ്രമുഖ പത്രപ്രവര്‍ത്തകനുമായ അരുണ്‍ ഷൂരി ഈ പുസ്തകത്തില്‍.THE EXCELLENCE AND IMPAIRMENTS OF INDIAN PARLIAMENTARY SYSTEMS THROUGH ARUN SHOURI.

Out stock

Out of stock

Author: അരുണ്‍ ഷൂരി

ഇന്ത്യയുടെ പാര്‍ലമെന്ററി സംവിധാനം വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരാധികാരിക ഗ്രന്ഥം. നമ്മുടെ പാര്‍ലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയുടെ മേന്മകള്‍ വിവരിക്കുന്നതോടൊപ്പം കോട്ടങ്ങളും എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട് പാര്‍ലമെന്റേറിയനും പ്രമുഖ പത്രപ്രവര്‍ത്തകനുമായ അരുണ്‍ ഷൂരി ഈ പുസ്തകത്തില്‍.THE EXCELLENCE AND IMPAIRMENTS OF INDIAN PARLIAMENTARY SYSTEMS THROUGH ARUN SHOURI.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാർലമെന്ററി സംവിധാനം”

Vendor Information