പശുപരിപാലനം

130 104

കന്നുകാലി വളര്‍ത്തലില്‍ ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം ആവശ്യമാണ്. അതിന് സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് പശുപരിപാലനം

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ.പി. വി മോഹനൻ

പഴമക്കാര്‍ കൃഷിയെ വരുമാനമാര്‍ഗ്ഗമായി കാണുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏവര്‍ക്കും ആശ്രയിക്കാവുന്ന തൊഴിലാണ് കാര്‍ഷികമേഖല. അവയില്‍ ലളിതവും വരുമാനദായകവുമായ ഒന്നാണ് പശുപരിപാലനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പശുപരിപാലനം”

Vendor Information