പശുവിനെ രാഷ്ട്രീയ മൃഗമാക്കുമ്പോൾ

85 68
Green Books

പശുവിനെ രാഷ്ട്രീയ മൃഗമാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിന്റെ വർത്തമാനകാല അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ നേർക്കുനേർ തുറന്നുകാണിക്കുകയാണ് ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ

Out stock

Out of stock

Author: ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ

പശുവിനെ രാഷ്ട്രീയ മൃഗമാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിന്റെ വർത്തമാനകാല അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ നേർക്കുനേർ തുറന്നുകാണിക്കുകയാണ് ഹമീദ് ചേന്നമംഗലൂർ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പശുവിനെ രാഷ്ട്രീയ മൃഗമാക്കുമ്പോൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!