പതഞ്ജലിമുനിയുടെ യോഗദർശനം

160 128

ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലെ ആസ്തികദർശനങ്ങളിലുൾപ്പെടുന്ന പതഞ്ജലിമുനിയുടെ യോഗദർശനത്തിന്റെ സരളമായ അവതരണം. സമാധി, സാധന, വിഭൂതി, കൈവല്യം എന്നിങ്ങനെ നാലു പാദങ്ങളായി പതഞ്ജലിമുനി രചിച്ച യോഗദർശനത്തിന്റെ ഈ ഭാഷ്യം ഏതൊരാൾക്കും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവിധത്തിൽ സരളവും ഋജുവുമാണ്

6 in stock

Author: ആചാര്യശ്രീ രാജേഷ്

ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലെ ആസ്തികദർശനങ്ങളിലുൾപ്പെടുന്ന പതഞ്ജലിമുനിയുടെ യോഗദർശനത്തിന്റെ സരളമായ അവതരണം. സമാധി, സാധന, വിഭൂതി, കൈവല്യം എന്നിങ്ങനെ നാലു പാദങ്ങളായി പതഞ്ജലിമുനി രചിച്ച യോഗദർശനത്തിന്റെ ഈ ഭാഷ്യം ഏതൊരാൾക്കും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന
വിധത്തിൽ സരളവും ഋജുവുമാണ്

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പതഞ്ജലിമുനിയുടെ യോഗദർശനം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!