പഥേർ പാഞ്ചാലി

50 40

ബംഗാളിന്റെ ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാരിച്ഛേദമാണ് പഥേർ പാഞ്ചാലി. ഹരിഹറും സർബോജയയും അപ്പുവും ദുർഗ്ഗയും അടങ്ങുന്ന ഒരിടത്തരം ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിന്റെ ദാരുണമായ ജീവിതം കാലാതീതമായൊരു വായനാനുഭവമാണ്. സത്യജിത്റായുടെ വിശ്രുതചലച്ചിത്രാഖ്യാനം ‘പഥേർ പാഞ്ചാലി’ക്ക് ആധാരമായ നോവൽ.

4 in stock

Author: വിഭൂതി ഭൂഷൺ ബാന്ദോപാദ്ധ്യായ

ബംഗാളിന്റെ ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാരിച്ഛേദമാണ് പഥേർ പാഞ്ചാലി. ഹരിഹറും സർബോജയയും അപ്പുവും ദുർഗ്ഗയും അടങ്ങുന്ന ഒരിടത്തരം ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിന്റെ ദാരുണമായ ജീവിതം കാലാതീതമായൊരു വായനാനുഭവമാണ്. സത്യജിത്റായുടെ വിശ്രുതചലച്ചിത്രാഖ്യാനം ‘പഥേർ പാഞ്ചാലി’ക്ക് ആധാരമായ നോവൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പഥേർ പാഞ്ചാലി”

Vendor Information