പതിനെട്ടു കവിതകൾ

70 56

സർവ്വനാശത്തിന്റെ കാലൊച്ച കാതോർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ അസ്വസ്ഥതകളെയും ധൂശ്യതകളെയും ആവാഹിച്ചെടുത്ത് കവിതയായി അവർക്കു തിരിച്ചു നല്കിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കവിയാണ്‌ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്.

Out stock

Out of stock

Author: രമേഷ് എം.ആര്‍.

സർവ്വനാശത്തിന്റെ കാലൊച്ച കാതോർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ അസ്വസ്ഥതകളെയും ധൂശ്യതകളെയും ആവാഹിച്ചെടുത്ത് കവിതയായി അവർക്കു തിരിച്ചു നല്കിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കവിയാണ്‌ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പതിനെട്ടു കവിതകൾ”

Vendor Information