പട്ടണ പ്രാന്തത്തിൽ

190 152

വിദേശമേൽക്കോയ്മയിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാംപൂർ എന്ന കൊച്ചുരാജ്യത്തിന്റെ നൂറുവര്ഷത്തെ കഥപറയുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ നോവൽ.ചരിത്രവും ഭാവനയും ഒരുപോലെ ഒഴുകിപ്പരന്ന അതീവഹൃദ്യമായ നോവൽ.

7 in stock

Author: ബിപിൻ ബിഹാരി മിശ്ര

വിദേശമേൽക്കോയ്മയിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാംപൂർ എന്ന കൊച്ചുരാജ്യത്തിന്റെ നൂറുവര്ഷത്തെ കഥപറയുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ നോവൽ.ചരിത്രവും ഭാവനയും ഒരുപോലെ ഒഴുകിപ്പരന്ന അതീവഹൃദ്യമായ നോവൽ.


Weight 0.5 kg
പരിഭാഷ

സരോജിനി ഉണ്ണിത്താൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പട്ടണ പ്രാന്തത്തിൽ”

Vendor Information