പയമ്മ നാട്ടു ഭാഷ നിഘണ്ടു

175 140

മലയാളഭാഷയുടെ വടക്കൻശൈലിയിലുള്ള പദങ്ങളുടെ അർത്ഥവും നാടൻഭാഷയുടെ  വ്യത്യസ്തതയും സൗന്ദര്യവും പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഒരു അപൂർവ്വാനുഭവം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥം

8 in stock

Author: ടി കുഞ്ഞിരാമൻ മക്ലിക്കോട്ട്

മലയാളഭാഷയുടെ വടക്കൻശൈലിയിലുള്ള പദങ്ങളുടെ അർത്ഥവും നാടൻഭാഷയുടെ  വ്യത്യസ്തതയും സൗന്ദര്യവും പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഒരു അപൂർവ്വാനുഭവം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പയമ്മ നാട്ടു ഭാഷ നിഘണ്ടു”

Vendor Information