പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ

80 64

എന്തുകൊണ്ട് പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഏതുതരം പഴങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

10 in stock

Author: ഡോ കെ മാലതി

എന്തുകൊണ്ട് പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഏതുതരം പഴങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം. വിവിധതരം പഴങ്ങളുടെ പോഷകമൂല്യവും ഔഷധഗുണവും ആയുർവേദത്തിന്റെയും ആധുനിക വൈദ്യത്തിന്റെയും വീക്ഷണത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ”

Vendor Information