പെണ്ണായാലെന്താ

135 101
Poorna Eram

സ്ത്രീയേക്കാൾ മികച്ചതാണ് പുരുഷൻ എന്ന ധാരണ നാം തിരുത്തിയെ തീരു.ആണും പെണ്ണും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ ഇതുവരെ വിജയത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളു.പ്രതീകാത്മകമായ എന്റെ പോരാട്ടത്തോട് ഒപ്പം നില്ക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

7 in stock

Author: ഡോ കെ ശ്രീകുമാർ

സ്ത്രീയേക്കാൾ മികച്ചതാണ് പുരുഷൻ എന്ന ധാരണ നാം തിരുത്തിയെ തീരു.ആണും പെണ്ണും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ ഇതുവരെ വിജയത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളു.പ്രതീകാത്മകമായ എന്റെ പോരാട്ടത്തോട് ഒപ്പം നില്ക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പെണ്ണായാലെന്താ”

Vendor Information