പെണ്ണ്

125 100
Poorna Eram

സ്ത്രീഹൃദയത്തിന്റെ അസാധാരണ ഭാവങ്ങളെ ഒരു കാലിഡോസ്‌കോപ്പിലൂടെയെന്നോണം അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെ അനുവാചകന് കാട്ടിത്തരികയാണ് തകഴി. അത്ഭുതകരമായ രചനാവൈഭവത്തിന്റെ അമേയസാദ്ധ്യതകളാണ് ഈ നോവല്‍ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്.

8 in stock

Author: തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

സ്ത്രീഹൃദയത്തിന്റെ അസാധാരണ ഭാവങ്ങളെ ഒരു കാലിഡോസ്‌കോപ്പിലൂടെയെന്നോണം അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെ അനുവാചകന് കാട്ടിത്തരികയാണ് തകഴി. അത്ഭുതകരമായ രചനാവൈഭവത്തിന്റെ അമേയസാദ്ധ്യതകളാണ് ഈ നോവല്‍ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പെണ്ണ്”

Vendor Information