പേർഷ്യൻ നാടോടിക്കഥകൾ

180 144
Insight Publica

പേർഷ്യൻ നാടോടിക്കഥകളിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം.ചരിത്രവും ഐതീഹ്യവും കെട്ടുപിണയുന്ന ഉജ്ജ്വല മുഹൂർത്തങ്ങൾ.മലയാള ബാലസാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഹൃദ്യമായ ഒരു സംഭാവനകൂടി.

10 in stock

Author: പി കെ എൻ പണിക്കർ

പേർഷ്യൻ നാടോടിക്കഥകളിലൂടെ ഒരു സഞ്ചാരം.ചരിത്രവും ഐതീഹ്യവും കെട്ടുപിണയുന്ന ഉജ്ജ്വല മുഹൂർത്തങ്ങൾ.മലയാള ബാലസാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഹൃദ്യമായ ഒരു സംഭാവനകൂടി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പേർഷ്യൻ നാടോടിക്കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!