പെരുങ്കളിയാട്ടം

60 48

നോവലിന്റെ അപൂര്‍വ്വസാധ്യതകളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സര്‍ഗ്ഗപ്രക്രിയ കൊച്ചുബാവയുടെ സിദ്ധിയാണ്‌.

Out stock

Out of stock

Author: ടി.വി കൊച്ചുബാവ

നോവലിന്റെ അപൂര്‍വ്വസാധ്യതകളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സര്‍ഗ്ഗപ്രക്രിയ കൊച്ചുബാവയുടെ സിദ്ധിയാണ്‌. മനുഷ്യാവസ്ഥകള്‍ അനുസരിച്ച്‌ വാക്കുകള്‍ പൂക്കളായി വിടരുകയും തീനാളങ്ങളായി ജ്വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പെരുങ്കളിയാട്ടം മാധുര്യവും പ്രകാശവും അസ്വസ്ഥതയും സംതൃപ്‌തിയും നല്‌കുന്ന ഒരു സാഹിത്യാനുഭവമായി മാറുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പെരുങ്കളിയാട്ടം”

Vendor Information