പിയർ ബോർദ്യു പ്രയോഗത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം

130 104

ഫ്രഞ്ചുദാർശനികനും സാമൂഹ്യചിന്തകനുമായ പിയർ ബോർദ്യുവിന്റെ രചനാലോകത്തെയും ആധികാരികമായി വിലയിരുത്തുന്ന പുസ്തകം.

3 in stock

Author: പി പി രവീന്ദ്രൻ

ഫ്രഞ്ചുദാർശനികനും സാമൂഹ്യചിന്തകനുമായ പിയർ ബോർദ്യുവിന്റെ രചനാലോകത്തെയും ആധികാരികമായി വിലയിരുത്തുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പിയർ ബോർദ്യു പ്രയോഗത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം”

Vendor Information